SAOPČENJE ZA JAVNOST

Šta to slavi "vijeće branitelja"?!

Nakon još jedne blamaže Vlade FBiH, koja je baš na svojoj zadnjoj sjednici u 2016 godini ponovo započela sa parcijalnim rješavanjem boračke problematike, te za „prioritet“ rješavanja iste odabrala najugroženije generale i druge oficire VFBiH, koji su kao i u ratnom periodu u konačnom ostvarenju svojih vlastitih ciljeva ispred sebe ponovo isturili „pješadiju“ , Savez RVI – SBK je odlučio da na navedenu odluku Vlade FBiH reaguje ovim saopćenjem. Na samom početku moramo se zapitati ko je to ili šta je to „ vijeće branitelja“ i ko čini tu formaciju !?, a potom i zatražiti odgovor od istog,šta to i kakvu pobjedu slavi to vijeće?! Poštovana gospodo, da li vi mislite da je pobjeda ukoliko se umanje ili otmu prava RVI i PŠ i PB da bi se zadovoljili apetiti generala i drugih članova navedenog „ vijeća „ ! Poštovana gospodo, mi već godinama pokušavamo ukazati na problem RVI 20 – 50%, među kojima je dobar broj onih koji sa svojom porodicom žive od ličnih invalidnina istih ,koje su u zavisnosti od procenta VOJNOG invaliditeta u rasponu od 37 do 105 KM mjesečno i pitamo se zar ti ljudi nisu zaslužili nekavu minimalnu „ zaštitnu „ invalidninu od 150 KM mjesečno !? Ukazujemo i na problem oko 300 ranjenih RVI od 60% i više invalidnosti,koji iz raznih razloga ( uključujući i reviziju ) nisu na vrijeme podnijeli zahtijev i ostvarili pravo na prijevremenu o povoljnu penziju po „ Zakonu o prijevremenom i povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno – oslobodilačkog rata „ usvojenog krajem 2013 godine!Nažalost ovu kategoriju, kao i kategoriju supruga poginulih i nestalih boraca odbrambeno – oslobodilačkog rata, koje su takođe izgubile ranije stečena prava, jer u momentu izlaska iz prava njihove djece nisu napunile 45 godina starosti,gore navedeno „ vijeće branitelja „ nigdje ne spomonje,kao ni njihova prava. Posebna priča su lične i porodične invalidnine za RVI i PŠ i PB koje se već godinama ne povećavaju i iste su na razini iz 2009-2010 godine, a baš iz sredstava ušteda RVI i PŠ i PB, kojih je svaki mjesec sve više a njihovih korisnika sve manje, Vlada FBiH će rješavati „ diskriminaciju „ učinjenu prema vojnim penzionerima, od strane bivšeg ministra Zukana Heleza, koji je inače kompletnu boračku populaciju u crno zavio ! Mi nemamo ništa protiv generala i svih drugih koji traže svoja stečena prava, ali ih moramo potsjetiti da svoju sreću ne smiju graditi na onoj narodnoj „ dok se nekom smrkne,drugome se ne svane“ ! Na osnovu gore navedenog i njih i Vladu VFBiH takođe pitamo,da li su penzije generala i svih drugih vojnih penzionera veći prioritet od ljudi koji svoje porodice hrane od lične i porodične invalidnine, kao i od uvođenja u pravo RVI koji i ako ispunjavaju sve uslove,iz subjektivnih ili objektivnih razloga još nisu nisu ni obuhvaćeni pravom koje već više od tri godine uživaju vojni penzioneri !

Mi baš ne vjerujemo da su generali ; Karavelić,Dreković i drugi pali na „ prosijački štap „ i da im je povećanje penzije za par stotina KM od „životne važnosti „ , pa ih i ovaj put molimo da svoju sreću ne grade na tuđoj nesreći, a pogotovo ne na ljudima koji su im svojim životima i svojom krvlju ponajviše omogućili da danas budu ono što jesu !

Predsjednik Saveza RVI – SBK
 


HISTORIJAT

Savez ratnih vojnih invalida Srednjobosanskog kantona (SRVI – SBK), je organizacija koja je formirana 16.12.1995. god., a koja okuplja RVI, iz svih općina Srednjobosanskog kantona, te OORVI – Kotor Varoš, kao i dosta RVI, sa područja; Banja-luke, Prijedora, Šipova, M.Grada, i još dosta drugih, koji su za svoje privremeno mijesto stanovanja odabrali Travnik, ali i druga mjesta SBK. Naša organizacija ukupno broji oko 3000 RVI, od kojih je najveći broj onih sa procentom invalidnosti iznad 50%, a SBK je Kanton sa najvećim brojem RVI u odnosu na broj stanovnika na području BiH, te takođe Kanton sa najvećim brojem RVI amputiraca.

Nažalost u proteklih više od 17 godina od formiranja naše organizacije veliki broj naših članova ( njih više od 400 iz svih općina SBK) više nisu među živima, što još više otežava položaj njihovih porodica, jer trenutna zakonska riješenja nisu zadovoljavajuća za ovu kategoriju stanovništva, gdje i naša organizacija poduzima sve da se njihov položaj umnogome popravi i unaprijedi.Na čelu Saveza, trenutno se nalazi gosp. Ekrem Julardžija iz Jajca, koji je tu od samog konstituisanja Saveza, a koji je u više navrata obavljao funkciju Predsjednika.U upravnim organima i tijelima Saveza RVI – SBK pored gosp. Julardžija, najuže rukovodstvo Saveza čine i Dopredsjednik Saveza RVI – SBK – gosp. Ilijaz Crnica iz Gornjeg Vakufa, te Predsjednik Skupštine Hurem Benjamin iz Viteza, dopredsjednik Skupštine Brkić Ferid iz Kiseljaka i Sekretar – gosp. Ekrem Lubenović iz Kotor Varoša.

Savez RVI-SBK, redovno svake godine održava i svoje Skupštine, a Skupštinu čini 44 delegati iz svih OORVI, koji ravnopravno učestvuju u radu iste, te takođe svake četvrte godine na Skupštini biraju Predsjedništvo, koje rukovodi i upravlja Savezom između dvije Izborne Skupštinske sjednice. Savez je zajedno sa ostalim boračkim organizacijama, učinio maksimalne napore te vršio pritiske na strukture vlasti da donesu "ZAKON O PRAVIMA BORACA", koji je Parlament Federacije BiH, napokon i usvojio u junu mjesecu 2004 godine. Pored ove za nas najvažnije, zakonske regulative, Savez se bori i za ostala prava svoga članstva, koja se odnose na;

- Kvalitetan nivo zdravstvene zaštite, uključujući Protetiku te medicinsku i profesionalnu rehabilitaciju.
- Rješavanje stambene problematike našeg članstva, kroz izgradnju novih stambenih objekata, ili pomoć u saniranju i popravci postojećih stambenih objekata
- Pružanje pomoći u zapošljavanju RVI i članova njihovih porodica , kao i formiranje vlastitih invalidskih preduzeća.
- Pomoć našem članstvu i članovima njihovih porodica u procesu njihovog daljeg školovanja, doškolovavanja, dokvalifikacije, prekvalifikacije kao i stipendiranja.
- Obezbjeđenje i sprovođenje svih ostalih aktivnost, koje za cilj imaju unapređenje i poboljšanje statusa RVI .

Savez RVI – SBK,je zajedno sa ostalim kantonalnim Savezima, kao i krovnim Savezom RVI – FBiH,podržao usvajanje „ Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite“ ( Sl.novine FBiH 82/09 )ali se potom i jedini usprotivio samovolji federalnog ministra Zukana Heleza u načinu provođenja navedenog Zakona, zbog čega je protiv istog putem nadležnog Tužilaštva podnio i Krivičnu prijavu. Nažalost zbog samovolje federalnog ministra, na čije nepravilnosti je reagovao Ustavni sud FBiH, te je svojim Presudama, djelimično ili u potpunosti , nezakonitim i neustavnim proglasio pojedine odredbe gore navedenog Zakona ( članove ; 5,7,9 i 10 ) koji su i ključni u provođenju istog,kao i šutnjom naše krovne organizacije,iz stečenih prava je izvedeno oko 3000 RVI, koji će putem Tužbi kod Vrhovnog suda štititi svoja prava. Savez RVI – SBK je posebno ukazao na problem rada Revizorskih timova za kontrolu boračkih kategorija na prostoru SBK,koje je uglavnom po rođačkoj, drugarskoj i političkoj liniji samovoljno imenovao resorni federalni ministar.Od ukupno 39 ljudi koji su vršili kontrolu nad boračkim populacijama SBK, shodnu članu 6.stav 2 gore navedenog Zakona,svega 2 člana od mnogobrojnih revizorskih timova su dobila saglasnost Uprave za BIZ – SBK i podršku koordinacije TBO – SBK,da mogu provoditi reviziju na našem kantonu. Ostalih 37 članova je imenovano samovoljom federalnog ministra i bez ikakvog zakonskog uporišta, a umjesto bivših pripadnika ARBiH i HVO, te policije,kako to nalaže Zakon, reviziju nad boračkom populacijom su provodili tinejdžeri,koji nisu ni zapamtili rat i njegove strahote ! Zbog svega gore navedenog u toku su aktivnosti na podnošenju Apelacije Ustavnom sudu FBiH, koja se odnosi na ocjenu zakonitosti inplementacije člana 6.stav 2. gore navedenog „ Zakona o reviziji „ na prostoru SBK!

Savez RVI - SBK je u proteklom periodu učinio sve da se na nivou SBK donese „ Zakon o dopunskim pravima boraca „ ali nažalost sve do nedavno za usvajanje istog nije bilo „ političke volje „ na našem kantonu. Potpisivanjem PROTOKOLA o saradnji i zajedničkim aktivnostima TBO – SBK, koji obuhvata po 4.TBO izreda ARBiH i HVO – SBK,koje su nedavno na adresu najviših predstavnika zakonodavnih i izvršnih vlasti SBK uputili usaglašeni Zaključak da se HITNO pristupi donošenju „ Zakona o dopunskim pravima boraca SBK „ u ponuđenom tekstu od strane Uprave za BIZ – SBK, stvoreni su svi uslovi da se uz dobru volju zastupnika u Skupštini SBK navedeni Zakon i donese. Pored samog Zakona, TBO – SBK se zalažu i za povećanje budžeta za potrebe boračkih kategorija SBK, kao i donošenje izmjena i dopuna „ Zakona o vladi SBK „ sa ciljem konstituisanja Ministarstva za boračka pitanja na na našem kantonu.

Savez RVI – SBK,je takođe podržao donošenje „ Zakona o povoljnijem penzionisanju boračkih populacija „kojim je obuhvaćen i određeni broj RVI – vojno nesposobnih,čija je nesposobnost produkt ranjavanja i čiji je utvrđeni procenat invaliditeta 60% i više.I pored insistiranja Saveza RVI – SBK, da shodno odluci Skupštine Saveza RVI – FBiH ,donešene na sjednici u julu 2012 godine, navedenim Zakonom budu tretirani svi vojno – nesposobni RVI ( 20 – 100% ) čija je nesposobnost uzrokovana ranjavanjem u borbi, nažalost i najviše zbog popustljivosti rukovodstva SRVI – FBiH,pod pritiskom federalnog ministra i Vlade FBiH, zakonom će biti tretirana samo gore navedena kategorija vojno-nesposobnih RVI. Ostalima ne preostaje ništa drugo,već da putem nadležnih sudova pokrenu odgovarajuće sudske postupke,kako bi dokazali da doneseni zakon diskriminira određene kategorije vojno-nesposobnih RVI,koji svakako zaslužuju pravo na povoljnu – povlaštenu penziju.Zahvaljujući samovolji resornog ministra, ali i izhitrenom usvajanju ovog Zakona u Parlamentu FBiH, nažalost i ovaj Zakon je unio nemir unutar boračkih kategorija, a nedavno je od strane Predsjednika FBiH i većeg broja bivših pripadnika HVO – BiH upućena nova Apelacija Ustavnom sudu FBiH,koja se odnosi na zakonitost i ustavnost određenih odredbi navedenog Zakona. Znajući za sve dosadašnje Presude Ustavnog suda FBiH, neće nas iznenaditi ukoliko ova najviša sudska instanca u FBiH i ovaj Zakon u potpunosti ili djelimično proglasi neustavnim i nezakonitim.

Povodom obilježavanja 15 – godišnjice rada i egzistiranja Saveza u dogovoru sa OORVI – SBK održan je sastanak sa svim porodicama umrlih RVI, kojima su uručeni i skromni pokloni te obavljen razgovor o njihovoj aktuelnoj situaciji .Savez RVI – SBK ostaje otvoren i spreman da ovim porodicama i dalje pomogne u svakom smislu, a prevashodno u procesu daljeg školovanja djece umarlih RVI. U povodu obilježavanje ove značajne godišnjice,16.12.2010 godine , upriličena je i Svečana Skupština Saveza RVI – SBK, kom prilikom su najzaslužnijim pojedincima i instutucijama , kao i zaslužnim članovima Saveza, uručene Plakete i zahvalnice naše organizacije.

       
 

COPYRIGHT (C) 2004, Wizard Studio ALL RIGHT RESERVED