Trebutne aktivnosti na ugradnji termo-fasade i protiv požarnih stepenica na objektu Centra.

LJETO 2024. GODINE

Več duži niz godina društvo za zapošljavanje osoba s invaliditetom "Apel-Promet" za sve zainteresovane nudi organizaciju ljetovanja u najljepšem dijelu Makarske rivijere Gradacu.Povodom nastupajučeg praznika društvo za zapošljavanje osoba s invaliditetom "Apel-Promet" Travnik organizuje vikend odmor na navedenim destinacijama.Pored vrhunske usluge društvo za zapošljavanje osoba s invaliditetom "Apel-Promet" organizuje ljetovanje po najpovoljnijim cijenama i pruža mogućnost plaćanja na 6 rata. Više informacija na:

PONUDA SEZONA LJETOVANJA 2024. GODIN

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GALERIJA 

U cilju zaposlenja većeg broja osoba s invaliditetom: ćitajte više na

http://apel-promet.com/galerija.htm

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAOPĆENJE ZA JAVNOST !

Savez RVI-SBK, iznenađen je tekstovima pojedinih portala u kojima je bez ikakvih argumenata i prethodnih provjera objavljuju kojekakve nebuloze i laži o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom kao i privrednih subjekata za zapošljavanje osoba s invaliditetom koje su u vlasništvu organizacija osoba s invaliditetom "Jedan od takvih je i navedeni portal "Žurnal-info" koji je već tendenciozno u svom naslovu "Fond SDA i SBB- Novac za zapošljavanje osoba s invaliditetom troše za nabavku fitness sprava"bez ikakve predhodne provjere, osudio Fond,ali i privredno društvo za zapošljavanje OSI "Apel-Promet"-Travnik! Navedeno društvo,je valjda po istima "nepodobno" za korištenje sredstava Fonda, jer  je eto  kupovalo sprave za  fitnes-klub, te radilo druge "malverzacije" u svrhu zapošljavanja RVI i drugih OSI. Da se gospodo sa ovog portala malo više zainteresovala,te kontaktirala ovo privredno društvo, koje je u 100% vlasništvu Saveza RVI- Srednjobosanskog kantona, ili Saveza RVI-SBK,koji osnivać istog, mogli su saznati puno više detalja koji se odnose na rad i aktivnosti ovog uspješnog društva, pa bi im i njihove tvrdnje o, fitnes-spravama,nabavci robe za prodavnicu, papira za knjižaru i štampariju ili repromaterijala za suvenirnicu i njima samima bila smješna. Navedeni portal, želeći od svega napraviti senzaciju, očito je uradio tekst koji odgovara narućiocima istog i njihovim političkim mentorima, jer im ni na kraju pameti da predhodno obrati na adresu navedenog privrednog društva, te zatraži određene podatke kako o radu i djelatnostima istog ,tako i broj zaposlenih OSI. Predhodnim obračanjem, mogli su saznati da je ovo privredno društvo aktivno i uspješno već više od 20 godina, te pored fitnes-kluba,prodavnice,knjižare ili suvenirnic, koje su isti istakli u svome tekstu, ima i druge djelatnosti kao što su: štampanje vlastitog lista, prevoznička djelatnost, organizacija ljetovanja, fast-food, plastenik, gradnja Centra za OSI na Vlašiću i dr., u okviru kojih je uposleno 32 radnika, od kojih su njih 25 OSI.Navedeni KLJUČNI podaci,oćito nisu interesovali ovaj portal, niti njene "novinare" jer su svojim objavljenim tekstom htjeli zadovoljiti asamo interese svojih "poslodavaca" a nikako šire javnosti ! Za uspješn rad i aktivnosti, kako gore navedenog,tako i drugih privrednih društava za zapošljavanje OSI, čiji su osnivaći pojedini kantonalni Savezi RVI ili OO-RVI, ili neke druge organizacije OSI, velike zasluge pripadaju Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI.na čelu s a direktorom gosp. Ahmetom Baljićem, koji je od svoga imenovanja na funkciju istog preporodio ovu instituciju, što ponajbolje pokazuju statistički podaci, koji se mogu naći na web stranici Fonda, predhodi istog,kao i broj novouposlenih OSI veči za pet puta u odnosu na neki raniji period.,što očito očito nije u korist i ne odgovara naručiocima teksta u gore navedenom portalu !Za njih nisu bitni ti podaci, kao ni ćinjenica da gosp. Baljić utužuje privredne subjekte koje ne izmiruju svoje obaveze na ime zapošljavanja OSI u skladu sa "Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI" (Sl. novine FBiH 09/10), te tako pozitivno utiče na rad i aktinosti ove institucije, jer su smisao teksta našli u blačenju istog i njegovih saradnika , kao i uspješnih privrednih društava, koji su zahvaljujući Fondu uposlili veći broj osoba sa invaliditetom. Iskreno se nadam da će i gore navedeni portal, kao i svi drugi mediji prije AD-HOC objavljivana  svojih tekstova ili vijesti, pružiti priliku i drugoj strani ( Fondu i Privrednim društvima za zapošljavanje OSI) da iznese svoje argumente i pokazatelje, te koristimo ovu priliku da sve zainteresovane medije da obiđu privredno društvo za zapošljavanje OSI "APEL- PROMET"- Travnik,te se tako najbolje uvjere kako u rad i aktivnosti ovog društva , tako i u broj uposlenih OSI! Savez RVI- Federacije BiH, kao i naš,te drugi kantonalni Savezi RVI, a nadamo se i druge organizacije OSI, daju punu podršku radu i aktivnostima Fonda, a posebno direktoru Ahmetu Baljiću i njegovim najbližim saradnicima, koji su u protekle tri godine preporodili rad ove ustanove , te tako doprinjeli da se broj zaposlenih OSI utrostrući u odnosu na raniji period. 


Predsjednik Saveza RVI – SBK
 


HISTORIJAT

Savez ratnih vojnih invalida Srednjobosanskog kantona (SRVI – SBK), je organizacija koja je formirana 16.12.1995. god., a koja okuplja RVI, iz svih općina Srednjobosanskog kantona, te OORVI – Kotor Varoš, kao i dosta RVI, sa područja; Banja-luke, Prijedora, Šipova, M.Grada, i još dosta drugih, koji su za svoje privremeno mijesto stanovanja odabrali Travnik, ali i druga mjesta SBK. Naša organizacija ukupno broji oko 3000 RVI, od kojih je najveći broj onih sa procentom invalidnosti iznad 50%, a SBK je Kanton sa najvećim brojem RVI u odnosu na broj stanovnika na području BiH, te takođe Kanton sa najvećim brojem RVI amputiraca.

Nažalost u proteklih više od 17 godina od formiranja naše organizacije veliki broj naših članova ( njih više od 400 iz svih općina SBK) više nisu među živima, što još više otežava položaj njihovih porodica, jer trenutna zakonska riješenja nisu zadovoljavajuća za ovu kategoriju stanovništva, gdje i naša organizacija poduzima sve da se njihov položaj umnogome popravi i unaprijedi.Na čelu Saveza, trenutno se nalazi gosp. Ekrem Julardžija iz Jajca, koji je tu od samog konstituisanja Saveza, a koji je u više navrata obavljao funkciju Predsjednika.U upravnim organima i tijelima Saveza RVI – SBK pored gosp. Julardžija, najuže rukovodstvo Saveza čine i Dopredsjednik Saveza RVI – SBK – gosp. Ilijaz Crnica iz Gornjeg Vakufa, te Predsjednik Skupštine Hurem Benjamin iz Viteza, dopredsjednik Skupštine Brkić Ferid iz Kiseljaka i Sekretar – gosp. Ekrem Lubenović iz Kotor Varoša.

Savez RVI-SBK, redovno svake godine održava i svoje Skupštine, a Skupštinu čini 44 delegati iz svih OORVI, koji ravnopravno učestvuju u radu iste, te takođe svake četvrte godine na Skupštini biraju Predsjedništvo, koje rukovodi i upravlja Savezom između dvije Izborne Skupštinske sjednice. Savez je zajedno sa ostalim boračkim organizacijama, učinio maksimalne napore te vršio pritiske na strukture vlasti da donesu "ZAKON O PRAVIMA BORACA", koji je Parlament Federacije BiH, napokon i usvojio u junu mjesecu 2004 godine. Pored ove za nas najvažnije, zakonske regulative, Savez se bori i za ostala prava svoga članstva, koja se odnose na;

- Kvalitetan nivo zdravstvene zaštite, uključujući Protetiku te medicinsku i profesionalnu rehabilitaciju.
- Rješavanje stambene problematike našeg članstva, kroz izgradnju novih stambenih objekata, ili pomoć u saniranju i popravci postojećih stambenih objekata
- Pružanje pomoći u zapošljavanju RVI i članova njihovih porodica , kao i formiranje vlastitih invalidskih preduzeća.
- Pomoć našem članstvu i članovima njihovih porodica u procesu njihovog daljeg školovanja, doškolovavanja, dokvalifikacije, prekvalifikacije kao i stipendiranja.
- Obezbjeđenje i sprovođenje svih ostalih aktivnost, koje za cilj imaju unapređenje i poboljšanje statusa RVI .

Savez RVI – SBK,je zajedno sa ostalim kantonalnim Savezima, kao i krovnim Savezom RVI – FBiH,podržao usvajanje „ Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite“ ( Sl.novine FBiH 82/09 )ali se potom i jedini usprotivio samovolji federalnog ministra Zukana Heleza u načinu provođenja navedenog Zakona, zbog čega je protiv istog putem nadležnog Tužilaštva podnio i Krivičnu prijavu. Nažalost zbog samovolje federalnog ministra, na čije nepravilnosti je reagovao Ustavni sud FBiH, te je svojim Presudama, djelimično ili u potpunosti , nezakonitim i neustavnim proglasio pojedine odredbe gore navedenog Zakona ( članove ; 5,7,9 i 10 ) koji su i ključni u provođenju istog,kao i šutnjom naše krovne organizacije,iz stečenih prava je izvedeno oko 3000 RVI, koji će putem Tužbi kod Vrhovnog suda štititi svoja prava. Savez RVI – SBK je posebno ukazao na problem rada Revizorskih timova za kontrolu boračkih kategorija na prostoru SBK,koje je uglavnom po rođačkoj, drugarskoj i političkoj liniji samovoljno imenovao resorni federalni ministar.Od ukupno 39 ljudi koji su vršili kontrolu nad boračkim populacijama SBK, shodnu članu 6.stav 2 gore navedenog Zakona,svega 2 člana od mnogobrojnih revizorskih timova su dobila saglasnost Uprave za BIZ – SBK i podršku koordinacije TBO – SBK,da mogu provoditi reviziju na našem kantonu. Ostalih 37 članova je imenovano samovoljom federalnog ministra i bez ikakvog zakonskog uporišta, a umjesto bivših pripadnika ARBiH i HVO, te policije,kako to nalaže Zakon, reviziju nad boračkom populacijom su provodili tinejdžeri,koji nisu ni zapamtili rat i njegove strahote ! Zbog svega gore navedenog u toku su aktivnosti na podnošenju Apelacije Ustavnom sudu FBiH, koja se odnosi na ocjenu zakonitosti inplementacije člana 6.stav 2. gore navedenog „ Zakona o reviziji „ na prostoru SBK!

Savez RVI - SBK je u proteklom periodu učinio sve da se na nivou SBK donese „ Zakon o dopunskim pravima boraca „ ali nažalost sve do nedavno za usvajanje istog nije bilo „ političke volje „ na našem kantonu. Potpisivanjem PROTOKOLA o saradnji i zajedničkim aktivnostima TBO – SBK, koji obuhvata po 4.TBO izreda ARBiH i HVO – SBK,koje su nedavno na adresu najviših predstavnika zakonodavnih i izvršnih vlasti SBK uputili usaglašeni Zaključak da se HITNO pristupi donošenju „ Zakona o dopunskim pravima boraca SBK „ u ponuđenom tekstu od strane Uprave za BIZ – SBK, stvoreni su svi uslovi da se uz dobru volju zastupnika u Skupštini SBK navedeni Zakon i donese. Pored samog Zakona, TBO – SBK se zalažu i za povećanje budžeta za potrebe boračkih kategorija SBK, kao i donošenje izmjena i dopuna „ Zakona o vladi SBK „ sa ciljem konstituisanja Ministarstva za boračka pitanja na na našem kantonu.

Savez RVI – SBK,je takođe podržao donošenje „ Zakona o povoljnijem penzionisanju boračkih populacija „kojim je obuhvaćen i određeni broj RVI – vojno nesposobnih,čija je nesposobnost produkt ranjavanja i čiji je utvrđeni procenat invaliditeta 60% i više.I pored insistiranja Saveza RVI – SBK, da shodno odluci Skupštine Saveza RVI – FBiH ,donešene na sjednici u julu 2012 godine, navedenim Zakonom budu tretirani svi vojno – nesposobni RVI ( 20 – 100% ) čija je nesposobnost uzrokovana ranjavanjem u borbi, nažalost i najviše zbog popustljivosti rukovodstva SRVI – FBiH,pod pritiskom federalnog ministra i Vlade FBiH, zakonom će biti tretirana samo gore navedena kategorija vojno-nesposobnih RVI. Ostalima ne preostaje ništa drugo,već da putem nadležnih sudova pokrenu odgovarajuće sudske postupke,kako bi dokazali da doneseni zakon diskriminira određene kategorije vojno-nesposobnih RVI,koji svakako zaslužuju pravo na povoljnu – povlaštenu penziju.Zahvaljujući samovolji resornog ministra, ali i izhitrenom usvajanju ovog Zakona u Parlamentu FBiH, nažalost i ovaj Zakon je unio nemir unutar boračkih kategorija, a nedavno je od strane Predsjednika FBiH i većeg broja bivših pripadnika HVO – BiH upućena nova Apelacija Ustavnom sudu FBiH,koja se odnosi na zakonitost i ustavnost određenih odredbi navedenog Zakona. Znajući za sve dosadašnje Presude Ustavnog suda FBiH, neće nas iznenaditi ukoliko ova najviša sudska instanca u FBiH i ovaj Zakon u potpunosti ili djelimično proglasi neustavnim i nezakonitim.

Povodom obilježavanja 15 – godišnjice rada i egzistiranja Saveza u dogovoru sa OORVI – SBK održan je sastanak sa svim porodicama umrlih RVI, kojima su uručeni i skromni pokloni te obavljen razgovor o njihovoj aktuelnoj situaciji .Savez RVI – SBK ostaje otvoren i spreman da ovim porodicama i dalje pomogne u svakom smislu, a prevashodno u procesu daljeg školovanja djece umarlih RVI. U povodu obilježavanje ove značajne godišnjice,16.12.2010 godine , upriličena je i Svečana Skupština Saveza RVI – SBK, kom prilikom su najzaslužnijim pojedincima i instutucijama , kao i zaslužnim članovima Saveza, uručene Plakete i zahvalnice naše organizacije.

       
 

COPYRIGHT (C) 2004, Wizard Studio ALL RIGHT RESERVED